طبق بررسی های بخش خبر آهن آپ،شرکت های فولادی،هیچ نوع افتی در تولید نداشته اند و تولید،طبق برنامه هایی که از پیش تعیین شده بود به کار خود ادامه می دهد. با وجود افت نرخ های جهانی و تأثیر بد کرونا بر درخواست های فرآورده های فولادی،ولی بیشتر سهم های فولادی مورد استقبال بازار قرار گرفته و سودمند داد و ستد می شوند.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING